E-spor Antrenörlük Kursu Başlıyor! ( 29 KASIM - 04 ARALIK 2021)

E-SPOR YARDIMCI ANTRENÖR (BİRİNCİ KADEME) EĞİTİMİ KURSU İLANI

E-SPOR YARDIMCI ANTRENÖR (BİRİNCİ KADEME) YETİŞTİRME KURSU 29 KASIM - 04 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR İLİMİZDE YÜZ YÜZE YAPILACAKTIR.

1.Kademe Yardımcı Antrenör kursuna, Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar ile üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlarbaşvuru yapabileceklerdir.

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
1.Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden–KURS BAŞVURUSU kısmından yapılacaktır.
2.Adaylar için ön başvuru tarihleri:15-25 Kasım 2021 tarihleri arasıdır.

Başvuru yapma ve ücret ödeme işlemi en geç 25 Kasım 2021 tarihi ve saat 16.00’ ya kadar tamamlanmalıdır.

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

ç)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.

e)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

f)17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

Antrenör Yetiştirme kursunun düzenlenmesinde 14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği ile Türkiye E-Spor Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı hükümleri uygulanır.

ANTRENÖR KURSU EĞİTİM PROGRAMI

UYGULAMA EĞİTİMİ VE SINAV

Özel Eğitim Programı derslerive sınav 29 Kasım-04 Aralık 2021 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık-Çiğli/İzmir adresinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

KURS KONTENJANI 40 kişi ile sınırlıdır.

KURS ÜCRETİ:E-Spor 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük kurs ücreti250 TLdir.

Kurs ücreti başvuru sonrası verilecek referans koduna istinaden ödenecektir.

UYARI

IBAN numarasına gönderilen ödemeler kabul edilmeyecektir.

Kurs ödemeleri yalnızca ZİRAAT BANKASI aracılığı ile kabul edilmektedir. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra başvuranların e-postasına gelen Referans numarası ile ZİRAAT BANKASI şubelerinden ödeme yapılacaktır.

Kurs Ücretleri Ziraat Bankası Şubeleri, Atmler ve Mobil Bankacılık üzerinden yapılmaktadır.

Mobil Bankacılık: Ödemeler - Diğer Ödemeler - Diğer Kurum Ödemeleri - Gençlik ve Spor Bakanlığı kısmından yapılmaktadır.

Diğer Haberler

Tüm Haberleri Görüntüle